Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Doel van ZWO Commissie
De ZWO-commissie Santpoort-Velserbroek heeft als doel om zaken op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van de gemeente te brengen; het tweede en derde punt mede namens de diaconie.
Door middel van informatie wordt getracht gemeenteleden bewust te maken van de
situatie in de wereld en te motiveren tot (meer) inzet voor medemensen in nood (materieel en geestelijk, wereldwijd).

Het missionaire en diaconale werk in Nederland en wereldwijd van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepresenteerd onder de naam Kerkinactie. Over de hele wereld heeft Kerkinactie contact met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt. Kernwoorden in het werk van Kerkinactie zijn: geloven, helpen, bouwen.
Geloven in God, die bevrijdt.
Helpen om mensen tot hun recht te laten komen.
Bouwen aan een wereld, die voor ieder leefbaar is.
Het gaat in het Kerkinactie werk niet alleen om geld, maar ook om gebed, bewust-wording, levensstijl, (intercultureel) bijbellezen, actie en protest.
Kerkinactie is het werk van de kerkelijke gemeenten, deze zijn de ‘eigenaar’ van dit werk. Via het missionair en diaconaal aandeel nemen gemeenten een deel van het Kerkinactie werk voor hun rekening. De plaatselijke ZWO-commissies geven hieraan invulling.

De Commissie fungeert op grond van de kerkorde, die in Artikel I-8 aangeeft:
“Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus.”
en in artikel X
1. “De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen, die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.”
2. “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”
3. “De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.”
4. “Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen, die haar worden aangereikt door gemeenten, waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn.”

Taak
Om invulling te geven aan haar doelstelling wil de ZWO-commissie:
1. informatie verstrekken,
2. mensen bewustmaken,
3. handelingsperspectieven aanreiken.

De komende jaren wil de ZWO-commissie zich op de volgende vijf punten richten:
1. Toerusten leden van de ZWO-commissie.
Om als commissieleden het beleid goed te kunnen verwezenlijken is gezamenlijke en persoonlijke toerusting van groot belang.
2. Toerusten van de gemeente.
De ZWO-commissie zal zichzelf en de gemeente telkens weer bewust moeten maken van onze opdracht.
3. Bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten.
Het werk buiten Nederland wordt bijna altijd uitgevoerd door lokale kerken en organisaties. Zij vragen Nederland om financiële en /of personele steun voor hun werk. Kerkinactie is hun partner. In verbondenheid en wederzijds respect mogen wij, als plaatselijke gemeente, bijdragen aan het welslagen van hun werk.
4. Ontwikkelen en organiseren van activiteiten.
Het ontwikkelen en organiseren van activiteiten zijn zinvolle mogelijkheden bij het bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten, zoals het inzamelen van gelden voor dit doel. Dergelijke activiteiten vergroten de betrokkenheid en versterken de onderlinge band binnen de plaatselijke gemeente.
5. Bevorderen van samenwerking binnen en buiten de gemeente.
Het is van groot belang om binnen de gemeente samen te werken met de diaconie, omdat er duidelijke raakvlakken zijn met elkaars werk, vooral op het gebied van het werelddiaconaat. Daarom zal de diaken voor het werelddiaconaat altijd gedurende zijn of haar ambtsperiode, deel uitmaken van de ZWO-commissie. Ook zal de commissie aandacht besteden aan communicatie over de werkzaamheden met de buitenwereld.

Financiën
Inkomsten van de ZWO-commissie zijn afkomstig van:
– Opbrengsten uit de acceptgiroacties;
De Commissie verstuurt twee maal per jaar aan ieder gemeentelid een persoonlijk gerichte brief. Hierin wordt verzocht om door middel van de bijgesloten acceptgirokaart een bedrag over te maken voor het werk ten behoeve van de zending (mei) en het werelddiaconaat (september).
– Opbrengsten uit vastgestelde collectes voor Kerkinactie-doelen;
– Opbrengsten van bijzondere acties (bijvoorbeeld tijdens de 40-dagentijd en de verkoop van kalenders);
– Giften van particulieren aan Kerkinactie en via de ZWO.
Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in een financieel verslag

Verantwoording
Ieder jaar wordt omstreeks november-december het financieel verslag van het afgelopen boekjaar en een begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
De Commissie brengt jaarlijks mondeling verslag uit van haar activiteiten de volgende zaken komen hierbij aan de orde:
– de doelstelling van de commissie;
– de samenstelling van de commissie;
– het aantal vergaderingen;
– wat gerealiseerd is van het werkplan/ beleidsplan;
– welke contacten er binnen en buiten de gemeente onderhouden zijn;
– wat/ hoe vaak er gepubliceerd is;
– welke wensen en toekomstplannen er zijn.

De Projecten
Ieder jaar kiest de ZWO commissie uit het aanbod van Kerkinactie projecten een aantal projecten uit waar ze het komend jaar uw bijzondere aandacht voor willen vragen. Projecten waar de ZWO dit jaar uw bijzondere aandacht voor wil vragen, zijn:

1) DvD project ontmoetingen met God, MW804800/035

Brug tussen oud en nieuw
Overal in oude en nieuwe wijken komen er plaatsen waar men op een vernieuwde manier kerk wil zijn om mensen te bereiken die bezig zijn met geloof, spiritualiteit en zingeving. De wijze waarop zo’n kerk van de toekomst gestalte krijgt, kan bestaande gemeentes inzicht geven hoe de kloof te overbruggen tussen de traditionele kerk en hedendaagse gelovigen. Kerk in Actie wil graag helpen deze bruggen te slaan en het Evangelie op een eigentijdse manier te delen met anderen

2) Uitgezonden medewerker vrouwentrainingsprogramma, Ghana, Z114008/114205

Ghana is sinds 1992 redelijk stabiel en heeft een parlementaire democratie. Toch zijn toenemende etnische spanningen en spanningen tussen christenen en moslims een bedreiging voor de stabiliteit. Kerk in Actie geeft de komende jaren prioriteit aan kadertraining en opleiding van kerkelijke werkers van de Presbyteriaanse Kerk en aan het vormgeven van theologie in de eigen context. Daarnaast willen we de bestaanszekerheid verbeteren en de basisgezondheidszorg (zoals de bestrijding van hiv/aids). Ook willen we beroepsmogelijkheden creëren voor jongeren. Kerk in Actie heeft in Ghana op drie plaatsen medewerkers uitgezonden.

Het Presbyteriaanse Vrouwencentrum in Abokobi (Zuid-Ghana) wil de positie van vrouwen in kerk en maatschappij verbeteren. Het centrum biedt vrouwen diverse trainingen rond leiderschap, boekhouden, landbouwmethoden, communicatie tussen mannen en vrouwen en hiv/aids-voorlichting